Načítavam

Všeobecné obchodné podmienky

1. Vymedzenie pojmov

"Tovar" je akýkoľvek spotrebný tovar predávaný prostredníctvom internetovej stránky www.prepotravinarov.sk.
"Predávajúci" je obchodná spoločnosť GPR s.r.o. Rybničná 40/E, 831 07 Bratislava, IČO: 17319463, DIČ:2020334899, IČ DPH: SK2020334899, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 1046/B.
"Kupujúci" je subjekt, ktorý s Predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru.
"Spotrebiteľ" je fyzická osoba, ktorá nekupuje tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

2. Zásady

Na tento zásielkový predaj realizovaný medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom sa vzťahujú všeobecne záväzné platné predpisy Slovenskej republiky, najmä príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákon č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákon č.223/2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

3. Cena tovaru a cena dodania tovaru

Aktuálne ceny tovaru sú uvedené na www.prepotravinarov.sk. Do týchto cien sa nezapočítava cena za dodanie tovaru na miesto určené Kupujúcim, ktorá je hradená Kupujúcim podľa platného cenníka. Viac v sekcii Doprava. Pri osobnom odbere Kupujúci uhrádza len cenu za tovar. Cena tovaru je uvádzaná za kus, pokiaľ v popise nie je uvedené inak.

4. Objednanie tovaru

Kupujúci môže realizovať objednávku prostredníctvom stránky www.prepotrainarov.sk alebo e-mailom. Predávajúci následne realizuje potvrdenie objednávky (alebo jej časti). Pre potvrdenie objednávky je nevyhnutná presná špecifikácia tovaru - označenie jeho druhu, ceny a množstva, ďalej ceny za dodanie tovaru, spôsob a termín úhrady objednávky, spôsob a termín dodania tovaru. Takto potvrdená objednávka (alebo jej časť), je považovaná pre obe strany za záväznú.

5. Storno objednávky

Kupujúci môže bezplatne stornovať svoju objednávku ešte pred jej potvrdením a takisto po potvrdení objednávky a to telefonicky alebo e-mailom. Zaplatená kúpna cena za tovar alebo zálohová platba bude následne najneskôr do 7 pracovných dní vrátená Kupujúcemu prevodom na účet alebo poštovou poukážkou.
V prípade stornovania objednávky v čase, ak bol už tovar zaslaný Kupujúcemu, znáša reálne náklady spojené s dopravou tovaru Kupujúci.
Pri stornovaní objednávky je potrebné uviesť nasledujúce údaje: meno a priezvisko Kupujúceho, číslo objednávky, objednávaný tovar, číslo účtu alebo adresu, kam má byť poukázaná zaplatená kúpna cena alebo záloha.
Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak v dohodnutej lehote nie je schopný dodať objednaný tovar a Kupujúci nemá záujem o náhradné plnenie, v prípade nedostupnosti tovaru, v prípade, ak ani pri vynaložení všetkého úsilia nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v dohodnutej lehote alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Zaplatená kúpna cena za tovar alebo zálohová platba bude následne najneskôr do 7 pracovných dní vrátená Kupujúcemu prevodom na účet alebo poštovou poukážkou. O stornovaní objednávky bude Kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom.

6. Platba za tovar

Platbu za tovar môže Kupujúci realizovať bezhotovostným platobným stykom (platba prevodom na účet), v hotovosti alebo kartou pri prevzatí tovaru po doprave ku Kupujúcemu alebo v hotovosti pri osobnom odbere. Platba kartou je možná iba na pobočke v Bratislave. Číslo bankového účtu Predávajúceho: Ľudová banka, a.s., Bratislava, číslo účtu: 4000 013 918/3100, variabilný symbol: číslo objednávky. Platba na faktúru je možná len pri objednávke nad 70 € bez DPH a len pre registrovaných zákazníkov, ktorí majú schválenú platbu na faktúru a nemajú žiadne záväzky voči G.P.R. spol s r.o.

Recyklačný poplatok

V cene všetkých tovarov, ktorých sa to týka, je započítaný poplatok do recyklačného fondu na ekologickú likvidáciu starých elektrospotrebičov. Cena za odvoz a ekologickú likvidáciu starého spotrebiča je 10 € za kus. Ak Kupujúci doručí na vlastné náklady starý spotrebič na miesto určené Predávajúcim, je samotná likvidácia starého spotrebiča bezplatná.

7. Dodacia lehota

Dodacia lehota je obvykle 4 až 30 dní. Ak to okolnosti vyžadujú, Predávajúci a Kupujúci sa môžu dohodnúť na predĺžení dodacej lehoty alebo na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a cene.

8. Dodanie a prevzatie tovaru. Poškodenie pri preprave.

Predávajúci je povinný po zaplatení ceny za tovar a dodanie tovaru Kupujúcim, dodať tovar Kupujúcemu v požadovanej kvalite, cene a množstve. Dodanie tovaru je možné realizovať v rámci Slovenskej republiky, a to prostredníctvom kuriéra alebo zmluvného prepravcu Predávajúceho, prípadne formou osobného odberu v mieste podnikania Predávajúceho. V prípade osobného odberu v mieste podnikania Predávajúceho, je Kupujúci o možnosti prevzatia tovaru informovaný telefonicky alebo e-mailom. Pre osobný odber je tovar u Predávajúceho rezervovaný 7 dní. Daňový doklad (faktúra) a záručný list, ktoré sú dodávané spolu s tovarom, si v prípade osobného odberu tovaru prevezme Kupujúci osobne spolu s tovarom. Pred prevzatím tovaru je Kupujúci povinný potvrdiť objednávku, zaplatiť cenu za tovar a dodanie tovaru. Pri prevzatí tovaru Kupujúci podpisom potvrdí jeho kompletnosť, nepoškodený stav a prevzatie na Dodacom liste/ Faktúre/ Prepravnom liste.

Upozornenie!
Spoločnosť SPS si vyhradzuje právo presmerovať Zásielku do najbližšieho Parcel Shopu od miesta dodania, v prípade ak spolupracovník spoločnosti SPS vynaložil primerané úsilie pri dodaní Zásielky, a ak Príjemca alebo ním splnomocnená osoba nie je prítomná v čase dodania na adrese zadanej Odosielateľom. Príjemca bude informovaný SMS notifikáciou, v ktorom najbližšom Parcel Shope sa Zásielka nachádza. Lehota vyzdvihnutia Zásielky je maximálne sedem kalendárnych dní odo dňa vloženia Zásielky do Parcel Shopu. Po márnom uplynutí lehoty podľa predchádzajúcej vety Dopravca Zásielku vráti Odosielateľovi

Pred podpísaním preberacieho protokolu dopravcu Kupujúci dôkladne skontroluje zásielku, či nie je poškodená. Reklamáciu tovaru poškodeného dopravou musí Kupujúci uplatniť bezodkladne po prevzatí zásielky, alebo najneskôr do 24 hodín a to u prepravcu, alebo predajcu.

V prípade, ak tovar nie je dodaný z dôvodu vyššej moci, Predávajúci bezodkladne informuje Kupujúceho o dôvode nedodania tovaru. V tomto prípade Predávajúci poskytne Kupujúcemu náhradné plnenie.


9. Záručná doba a reklamácie

Pokiaľ nie je predávajúcim stanovené inak, na dodané zariadenia sa vzťahuje 24 mesačná záruka pre fyzické osoby. Záruka nadobúda účinnosť dňom prevzatia tovaru. Pokiaľ je kupujúci je firma alebo živnostník, vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadi obchodným zákonníkom. Záručná doba je v takomto prípade skrátená na 12 mesiacov.
Predávajúci rozhodne o reklamácii najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má Spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. O výsledku reklamácie bude Spotrebiteľ informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom alebo telefonicky a zároveň mu bude prostredníctvom e-mailu, resp. poštou doručený reklamačný protokol.
Reklamácie si Spotrebiteľ uplatňuje u Predávajúceho, u ktorého bol tovar kúpený.
Lehota na vybavenie reklamácie u kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, nie je ohraničená zákonom.


Ak ide o závadu, ktorú možno odstrániť, má Spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný závadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Za odstrániteľné chyby sa považujú také chyby, ktoré možno opravou odstrániť, bez toho, aby utrpel vzhľad, funkcia a kvalita tovaru.
Ak ide o závadu, ktorú nemožno odstrániť a ktoré bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez poškodenia, má Spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Ak ide o iné neodstrániteľné poškodenia, má Spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.


Záruka sa vzťahuje len na vady materiálu, respektíve chyby vzniknuté pri výrobe zariadenia. Nevzťahuje sa na poruchy spôsobené nesprávnou manipuláciou, nedodržaním prevádzkových parametrov predpísaných výrobcom, resp. inými neodbornými zásahmi obsluhy. Taktiež sa záruka nevzťahuje na závady vzniknuté nedodržaním návodu na obsluhu, resp. návodu na predpísanú pravidelnú údržbu zákazníkom.


Pri uplatnení reklamácie Spotrebiteľ doručí reklamovaný tovar osobne na našu predajňu v Bratislave, servisné stredisko v Bratislave, prípadne ho pošle vhodne zabalený spoločne s kópiou faktúry a vyplneným reklamačným formulárom Predávajúcemu na adresu GPR spol. s r.o., Rybničná 40/E, 83107 Bratislava. Na balík je vhodné uviesť názov "Zabíjačka" pre ľahšie identifikovanie zásielky.
Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme. Odporúčame tovar poistiť a odoslať doporučene.


V prípade, že kupujúci nebol spokojný s vybavením reklamácie predávajúcim alebo keď sa kupujúci obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má kupujúci – spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Združenie slovenských spotrebiteľov, Palisády 22, 811 06 Bratislava, email: zss@zss.sk, tkidaho@stonline.sk, web: www.zss.sk resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Kupujúci je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti.

10. Platforma riešenia sporov online

Kupujúci je oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci - spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránkehttp://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Kupujúci - spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci - spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

11. Odstúpenie od zmluvy


Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, v prípade, ak ani pri vynaložení všetkého úsilia nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v dohodnutej lehote alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Kupujúceho. Zaplatená kúpna cena za tovar, alebo zálohová platba bude následne najneskôr do 7 pracovných dní vrátená Kupujúcemu prevodom na účet alebo poštovou poukážkou.

Spotrebiteľovi vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru") a to do 14 dní odo dňa, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar. Kupujúci má právo po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako pri nákupe v klasickom kamennom obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť Predávajúcemu. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Spotrebiteľa, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

Ak kupujúci využije právo na odstúpenie od zmluvy, je povinný doručiť jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy alebo vzorový formulár zverejnený na internetovej stránke predávajúceho, a to listom na GPR s.r.o. Rybničná 40/E, 831 07 Bratislava alebo elektronicky e-mailom na adresu predávajúceho e-shop@zabijacka.sk s uvedením čísla a dátumu objednávky vrátane jej špecifikácie (tovar a kúpna cena), mena a priezviska kupujúceho a jeho adresu, dátum odstúpenia od zmluvy a adresu pre vrátenie peňazí, pokiaľ je táto odlišná od adresy kupujúceho.

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy tovar zaslať prostredníctvom pošty alebo odovzdať osobne, resp. prostredníctvom ním určenej tretej osoby predávajúcemu na adresu GPR s.r.o. Rybničná 40/E, 831 07 Bratislava. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

Po odstúpení od zmluvy sa predávajúci zaväzuje kupujúcemu vrátiť všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov vynaložených na dodanie tovaru kupujúcemu; to neplatí, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu predávajúcim vrátené spôsobom, aký kupujúci použil pri úhrade kúpnej ceny, a to najneskôr do 14 dní po doručení tovaru na adresu predávajúceho uvedenú v tomto bode alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
b) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze
c) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
d) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
e) predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale.

Ak kúpujúci zakúpil tovar ako firma s platným IČO, právo na odstúpenie od zmluvy nevzniká - nákup na IČO sa riadi Obchodným zákonníkom.

12. Predaj omračovacích (jatočných) prístrojov

Podľa zákona č. 190/2003 Z. z. zbraň kategórie D alebo strelivo do tejto zbrane môže nadobudnúť do vlastníctva právnická osoba alebo fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je v plnom rozsahu spôsobilá na právne úkony.

Predávajúci je povinný uskutočniť záznam (meno a priezvisko kupujúceho, číslo OP) o predaji zbrane kategórie D v zmysle vyššie uvedeného zákona a tiež overiť vekovú spôsobilosť kupujúceho.

Kupujúci je z toho dôvodu v prípade objednávky takéhoto tovaru povinný poslať fotokópiu oboch strán občianskeho preukazu priamo na e-mailovú adresu eshop@gpr.sk, alebo ako odpoveď na výzvu na doloženie dokladov, ktorú Vám zašleme a e-mailovú adresu uvedenú v objednávke. Taktiež je možné doklad poskytnúť k nahliadnutiu pri osobnom odbere tovaru v predajni GPR v Bratislave alebo vo Zvolene. Pre zachovanie ochrany osobných údajov odporúčame pri zasielaní mailom zakryť na doklade rodné číslo. S osobnými údajmi bude nakladané podľa ustanovení spracovania osobných údajov uvedených na stránke www.prepotravinarov.sk

Dôležité upozornenia:
- zbraň kategórie D a strelivo zasielame len občanom SR v rámci územia Slovenska
- totožnosť osoby, ktorej občiansky preukaz bude zaznamenaný do záznamovej knihy predaja zbrane musí byť zhodná s osobou, ktorej bude tovar doručený
- v prípade kúpy právnickou osobou musí byť určený zodpovedný pracovník, ktorý bude zaznamenaný do záznamovej knihy predaja zbrane a taktiež musí byť táto osoba zhodná s osobou, ktorej bude tovar doručený

V prípade nesplnenia uvedených podmienok bude objednávka obsahujúca zbraň kategórie D stornovaná.


13. Ochrana osobných údajov

Predávajúci zhromažďuje a spracováva Kupujúcim poskytnuté osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov 122/2013 Z. z.v znení neskorších predpisov. Osobné údaje sa zhromažďujú a spracovávajú za účelom naplnenia zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim.
Zhromažďované a spracovávané údaje u fyzickej osoby: meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mail, doručovacia adresa.
Zhromažďované a spracovávané údaje u právnickej osoby: meno a priezvisko objednávateľa, telefónne číslo, e-mail, doručovacia adresa, obchodné meno, adresa sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ/IČDPH.
Údaje môže Kupujúci aktualizovať a meniť po prihlásení.
Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a uskutočňovaných nákupoch. Ak Kupujúci vyjadrí svoj nesúhlas a to písomnou formou v objednávke, časť poznámka, nebude informovaný o akciách, novinkách v internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky.
Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje Kupujúceho a ani žiadne ďalšie informácie o Kupujúcom tretej strane. Výnimkou sú osobné údaje Kupujúceho nutné na doručenie tovaru, poskytnuté prepravcovi.
Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi Kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje Predávajúcemu súhlas na spracovanie osobných údajov na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Kupujúceho Predávajúcemu.

14. Zodpovednosť

Predávajúci upozorňuje, že informácie na webových stránkach jeho obchodov sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti, či typografické chyby a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.
Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame, mimoriadne alebo iné následné škody, spôsobené použitím informácií z jeho vlastných alebo odkazovaných webových stránok, vrátane (ale nie výhradne) ušlého zisku, vynaložených nákladov, prerušenia činnosti a ďalších škôd. Predávajúci neposkytuje žiadne garancie a záruky okrem záruk vyplývajúcich zo zákona a záruk, ktoré nad rámec zákona poskytujú dodávatelia výrobkov a poskytovatelia služieb, ktoré sú ponúkané na webových stránkach jeho obchodov, pokiaľ je to u takých výrobkoch a služieb výslovne uvedené. Informácie uvedené na webových stránkach Predávajúceho nie je možné interpretovať ako prehlásenie o vhodnosti výrobkov a služieb pre niektorý konkrétny účel, pokiaľ také prehlásenie zákazník nedostal od Predávajúceho v písomnej podobe potom, čo ho v prípade pochybností kontaktoval.